IMY inleder granskning

Stockholm, 26 juni. IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) gick nyligen ut med nyheten att de skall genomföra ett fyrtiotal tillsyner av olika verksamheter. Tillsynen kommer att beröra banker, försäkringsbolag, livsmedelskedjor och kommuner.  

 

Dataskyddsombudets uppgifter

Tillsynen utgörs av att IMY ställer ett antal frågor till verksamheterna exempelvis om organisationens ledning tydligt definierat dataskyddsombudets uppgifter. IMY kommer även att undersöka huruvida det finns tillräckligt med resurser för att utföra de arbetsuppgifter som är definierade. Grunden till tillsynen är att den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, genomför en samordnad åtgärd för att undersöka dataskyddsombudens roll och ställning.

 

Sanktionsavgifter

Eftersom IMY är en tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen så innebär det att de kan begära att de organisationer som granskas lämnar all den information som de begär så att IMY kan fullgöra sina uppgifter som tillsynsmyndighet. När IMY är färdiga med granskningen så kommer ett beslut till respektive organisation som visar om man hittat brister i tillämpningen av dataskyddsreglerna. Vid eventuella brister kan IMY påföra administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen.

 

Vi kan stötta er organisation

Vi är experter på dataskydd och informationssäkerhet och vi kan därför stötta er organisation inför, under och efter IMYs granskning. Om det framkommer att ni behöver åtgärda eventuella brister efter granskningen så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss så hjälper vi er!