Ökad IT-säkerhet företag: detta behöver ditt företag veta om konfidentiell information

 

Stockholm, 17 februari 2023. Säkerheten kring företags konfidentiella information är av yttersta vikt för att skydda känslig information från obehöriga. Konfidentiell information inkluderar allt från affärshemligheter till kundinformation, anställningsavtal och finansiell information. Att skydda denna typ av information är avgörande för att företaget ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga och bygga förtroende hos sina kunder. Nedan följer några åtgärder som företag kan vidta för att säkerställa att deras konfidentiella information är och förblir säker.

 

1. Identifikation av konfidentiell information

Det första steget i att skydda konfidentiell information är att identifiera vilken information som är känslig och skyddsvärd. Detta innebär att företaget måste göra en noggrann inventering av all sin data, kategorisera den efter känslighetsgrad och bestämma vilken information som behöver extra skydd.

 

2. Skapa en informationssäkerhetspolicy

Företaget bör utarbeta en formell policy inom informationssäkerhet som tydligt definierar vilken information som ska skyddas, vilka som har tillgång till informationen och hur informationen ska användas. Policydokumentet bör också innehålla tydliga instruktioner för hur man ska hantera och skydda konfidentiell information.

 

3. Utbildning

Företaget bör se till att alla anställda är medvetna om riskerna med att hantera konfidentiell information och att de har utbildning i hur man hanterar informationen på ett säkert sätt. Det är viktigt att informera om vikten av att inte sprida information, hur man hanterar lösenord, hur man identifierar bedrägeri och annat som kan äventyra säkerheten.

 

 

4. Implementera säkerhetslösningar

Företag bör använda tekniska lösningar för att skydda sin information, exempelvis genom att använda krypterad mail eller krypterade videomöten. Man bör även se över hur man samlar in data då den informationen måste skyddas på samma sätt som känsliga personuppgifter. Med vår tjänst SecureForms krypteras och autentiseras allt som samlas in och ni kan därmed vara trygga med att ni följer dataskyddslagarna.

 

 

5. Begränsa åtkomst

Företag bör begränsa tillgång till konfidentiell information och endast ge åtkomst till de personer som behöver den för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta innebär att man måste se till att endast auktoriserade personer har tillgång till informationen och att man vidtar åtgärder för att förhindra att informationen inte sprids till obehöriga.