Kategori: Nyheter

Cybersäkerhet Sverige

Stockholm, 22 maj. I en alltmer digitaliserad värld så har cybersäkerhet blivit en viktig fråga för individer, företag och nationer runt om i världen. Sverige är inget undantag och har under de senaste åren satsat stora resurser på att stärka sin cybersäkerhet. Trots detta står landet fortfarande inför många utmaningar på området.

 

Attraktivt mål

En av de största utmaningarna för Sverige när det gäller cybersäkerhet är den ökande mängden cyberattacker som riktas mot landet. Sverige är en av de mest digitalt avancerade nationerna i världen och är därmed ett attraktivt mål för cyberkriminella, hackare och främmande stater som vill stjäla känslig information eller skada landets infrastruktur.

 

Strategi för Cybersäkerhet

För att möta denna utmaning har Sverige satsat på att öka sin cybersäkerhet genom olika initiativ. Ett av de mest kända initiativen är regeringens strategi för cybersäkerhet som lanserades 2016 och som har som mål att stärka landets förmåga att hantera cyberhot. Strategin innefattar insatser för att öka medvetenheten om cyberhot, stärka samarbetet mellan myndigheter och företag, samt utveckla det internationella samarbetet.

 

Kompetens inom cybersäkerhet

För att ytterligare stärka sin cybersäkerhet så har Sverige satsat på att stödja forskning och innovation på området genom att skapa samarbeten mellan företag och myndigheter. Detta till trots så finns det fortfarande många utmaningar som Sverige står inför och en av dessa utmaningar är bristen på kompetens inom cybersäkerhet, både inom den privata och den offentliga sektorn.

 

Säker kommunikationsplattform

Om ni vill vara säkra på att ni kommunicerar säkert digitalt så bör ni titta närmare på vår kommunikationsplattform SecureAppbox Connect.

 

Krypterad insamling av data

Stockholm, 12 maj. Om ni innehar ett formulär på er hemsida så räknas det som insamling av data och den informationen måste skyddas likt kommunikation kring känsliga personuppgifter.

 

Formulär

Med hjälp av vår tjänst SecureForms så kan ni samla in data exempelvis via ett formulär på er hemsida med vetskapen om att allt krypteras samt att ni följer dataskyddslagarna. Informationen landar sedan tryggt i en skyddad miljö, oåtkomlig för obehöriga. Om ni har befintliga formulär på er hemsida så kan SecureForms med lätthet integreras i dessa och/eller anpassas efter behov. Ni bestämmer vilka som ska vara mottagare av informationen via vår administrationsplattform Organizer.

 

Provsvar

SecureForms kan även integreras med säkerhetsfunktionerna i vår tjänst SecureMailbox såsom utgångsdatum, ID-kontroll eller burn after reading. SecureForms är även ett användbart verktyg inom sjukvården då det kan användas för att skicka provsvar. Är ni intresserade av denna typ av tjänst? Kontakta oss idag så kan vi berätta mer!

SDK: Privata Aktörer

Stockholm, 11 maj. Från januari 2023 är det möjligt för privata utförare med offentlig finansiering att ansluta till tjänsten Säker digital kommunikation (SDK).

SDK: Säker digital kommunikation

SDK är ett statligt projekt som ämnar till att skapa säkert informationsutbyte inom den offentliga sektorn genom att digitalisera kommunikationen mellan myndigheter och offentligt finansierade organisationer. Målet med SDK är att det ska leda till en trygghet i att känslig information inte tillges obehöriga, samt att man ska kunna spåra informationsutbyte oberoende av vilken verksamhet som har skickat informationen samt att ärendehanteringen ska påskyndas.

 

Känslig information

Från januari 2023 kan privata aktörer utbyta ostrukturerad information med andra aktörer i offentlig sektor. Det kan tex handla om privata utförare som friskolor, privata vårdcentraler och sjukhus samt privata aktörer inom hemtjänsten som ofta har behov av att kommunicera känslig information med kommuner, regioner och myndigheter.

 

Ansluta till SDK

Är ni en privat aktör som ännu inte har anslutit till SDK och behöver hjälp med detta? Eller har ni andra frågor om hur SecureAppbox arbetar med SDK – Hör av er till oss så hjälper vi er!

IT Säkerhet Utbildning Distans

Stockholm, 4 maj. Idag bör alla företag och organisationer utbilda sin personal inom IT säkerhet. En utbildning inom IT-säkerhet är utformad för att ge en omfattande förståelse utifrån olika säkerhetsaspekter för att därigenom kunna utveckla förmågan att identifiera och hantera säkerhetsproblem.

 

Utbildning på distans

En IT-säkerhetsutbildning kan genomföras på distans för att på detta sätt underlätta för deltagare. Det finns flera fördelar med att genomföra en utbildning på distans, en av fördelarna är att anställda kan lära sig i sin egen takt då de kan se föreläsningar och ta del av material när som helst på dygnet, något som i sin tur möjliggör för anställda att kunna genomföra kursen utan att behöva göra avkall på andra åtaganden.

 

Dataskydd & Datasekretess

En annan viktig del av en IT-säkerhetsutbildning är att man lär sig hur man hanterar säkerhetsincidenter. Detta inkluderar bland annat hur man upptäcker attacker och hur man hanterar incidenter. En utbildning i IT-säkerhet kan också fokusera på att lära ut lagar och regler kring dataskydd och datasekretess.

 

Viktig Investering

IT-säkerhet har blivit en allt viktigare aspekt i dagens digitala värld. Med ständigt växande hot från cyberbrottslingar är det viktigt att personalen är välutbildad inom IT säkerhet. Nya hot och säkerhetsproblem uppstår ständigt och därför kan en IT-säkerhetsutbildning vara en viktig investering för både den anställde samt organisationen i fråga.

 

IT Säkerhet Kurs

Vi har möjlighet att skräddarsy en utbildning inom datasäkerhet åt er organisation baserat på era specifika behov och frågeställningar.

 

Datasäkerhet

Stockholm, 27 april. I dagens digitala samhälle har säkerheten kring både personlig data och företagsdata blivit allt viktigare. Databrott och cyberattacker kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom stöld av känslig information, identitetsstöld samt ekonomiska förluster. Låt oss titta på några viktiga aspekter inom ramen för datasäkerhet och hur man kan skydda sig mot potentiella hot.

 

Lösenord & Tvåfaktorsautentisering

En viktig aspekt inom datasäkerhet är att inneha ett stark lösenord. Det är viktigt att använda olika lösenord för olika konton, samt att lösenorden är långa och komplexa. De ska innehålla både bokstäver, siffror och specialtecken. Det är också viktigt att ändra lösenord regelbundet och att inte använda samma lösenord för flera konton. Att använda tvåfaktorsautentisering är också en bra säkerhetsåtgärd, eftersom det ger en extra nivå av säkerhet. Vi har tidigare skrivit om tvåfaktorsautentisering.

 

Uppdaterad programvara & antivirusprogram

En annan viktig aspekt av datasäkerhet är att säkerställa att datorer och mobila enheter är uppdaterade med den senaste programvaran. Det är också viktigt att ha en brandvägg och antivirusprogram installerade och uppdaterade.

 

Säkerhetspolicy & utbildning i datasäkerhet

Företag bör också se till att de har en säkerhetspolicy på plats och att de anställda är medvetna om denna policy. Det är också viktigt att säkerställa att alla anställda får adekvat utbildning i datasäkerhet så att de kan identifiera potentiella hot och agera på rätt sätt. Det är också viktigt att regelbundet genomföra en säkerhetsöversyn för att identifiera potentiella säkerhetsbrister och vidta åtgärder för att lösa dessa.

 

Data: säkert lagrad och skyddad

Utöver att använda starka lösenord, ständigt uppdatera programvaror och inneha en säkerhetspolicy samt se till att anställda har fått utbildning inom datasäkerhet så är en annan viktig aspekt att säkerställa att all data som hanteras är säkert lagrad och skyddad. I vår kommunikationsplattform SecureAppbox Connect är er digitala kommunikation alltid skyddad.

GDPR förkortning

Stockholm, 21 april. GDPR står för “General Data Protection Regulation” och är en förordning inom EU som trädde i kraft den 25 maj 2018.

 

GDPR Lagen

Syftet med GDPR lagen är att stärka skyddet för personuppgifter och ge människor mer kontroll över sin personliga information.

 

GDPR Personuppgifter

Förordningen reglerar bland annat hur personuppgifter får samlas in, lagras, användas och överföras av organisationer och företag som är verksamma inom EU. GDPR påverkar i stort sett alla organisationer och företag som hanterar personuppgifter.

 

GDPR Privatperson

För privatpersoner innebär GDPR i första hand ett starkare skydd för deras personliga information och integritet. Det innebär att organisationer och företag som samlar in och hanterar personuppgifter måste respektera dina rättigheter och behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt.

 

GDPR Utbildning

Är ni osäkra på hur ni ska behandla känsliga personuppgifter i er verksamhet? Boka in er på en utbildning med oss där vi tillsammans med er identifierar nuläget och kartlägger de processer som finns eller saknas. Läs mer här.

 

IT Säkerhet Utbildning

Stockholm, 17 april. Idag är IT-säkerhet en avgörande faktor för organisationer i alla branscher. Teknologiska framsteg ger många fördelar, men det medför också en ökad risk för cyberattacker och dataintrång. Av den anledningen är utbildning inom IT-säkerhet avgörande för att en organisation ska kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

 

Hantera hot & risker

Utbildning inom IT-säkerhet är en process där organisationens personal och ledning får utbildning och träning i tekniker och metoder för att genom detta kunna skydda organisationens data. Genom att medvetandegöra personalen kring eventuella hot och risker och vidare utbilda dessa kring hur man ska hantera dessa eventuella hot och risker så minskar man risken för intrång och cyberattacker radikalt. Detta minskar inte bara organisationens risk för ekonomiska förluster och störningar av verksamheten, utan man skyddar även organisationens kunder och övriga intressenter från skadliga påföljder.

 

Hantera incidenter

En välplanerad IT-säkerhetsutbildning ökar organisationens förmåga att hantera incidenter när de inträffar. Om organisationen har utbildat personalen i incidenthantering så är de bättre förberedda och kan agera snabbt och effektivt för att begränsa skadorna vid en incident.

 

Förbättrad image

En IT-säkerhetsutbildning kan likaså hjälpa organisationen att förbättra sin image och bygga förtroende hos kunder och intressenter. Genom att en organisation visar att de tar IT-säkerhet på allvar och investerar i att utbilda sin personal så kan organisationen bygga ett starkt rykte som en säker och pålitlig aktör på marknaden.

 

IT säkerhetskonsult

Genom att investera i en utbildning inom IT-säkerhet så kan organisationer skydda sina intressen och säkerställa en stabil och säker verksamhet. Behöver ni en IT säkerhetskonsult som utbildar er organisation? Läs mer här.

 

 

NIS-2: Hur gör man?

Stockholm, 14 april. NIS2 är framtagen av EU för att man inom unionen ska inneha en hög samt gemensam cybersäkerhetsnivå. Med hjälp av detta direktiv ska man kunna skydda: kritisk infrastruktur, företag och medborgare från cyberattacker. NIS2 är den första EU-omfattande lagstiftningen inom cybersäkerhet, men hur gör man som organisation för att det ska uppfyllas? Nedan finner ni steg som er organisation bör titta närmare på.

 

Tänk brett – hela leveranskedjan

Ni måste tänka brett för vilket innebär att ni inte endast ska se över skyddet inom er egen organisation utan ni ska även se över säkerheten kring hela leveranskedjan, dvs era partners, kunder och slutanvändare.

 

Analysera er nuvarande situation

Analysera er nuvarande situation. En analys av er nuvarande situationen är viktig för att skapa en färdplan med tydliga mål och tidsramar för att kunna hantera risker. Det är också viktigt att förstå de tekniska och organisatoriska hoten såsom system, komponenter och konfigurationer. Det är även viktigt att identifiera potentiella konsekvenser för affärsverksamheten om något går fel. När ni har identifierat hoten och dess konsekvenser är det viktigt att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera hoten. Det kan handla om tekniska åtgärder, organisatoriska åtgärder eller en kombination av båda. Precis som med GDPR är det viktigt att ha en helhetsbild och förstå riskerna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Genom att skapa en gemensam förståelse för riskerna och åtgärderna kan man säkerställa att alla inblandade är medvetna om vilka åtgärder som behöver vidtas och hur man ska agera om något går fel.

 

Utbildning NIS2

Funderar ni på hur er organisation ska kunna uppfylla NIS2 direktivet? Kontakta oss så hjälper vi er!

GDPR & Personuppgifter

Stockholm, 13 april. När man talar om personuppgifter inom ramen för GDPR så innebär det att organisationer och företag som behandlar personuppgifter måste följa ett antal regler och principer för att skydda enskilda personers integritet och rättigheter.

 

Rättslig grund

En av de viktigaste principerna inom GDPR är att organisationer och företag endast får hantera personuppgifter om de har ett legitimt syfte och en rättslig grund för hanteringen. Utan en rättslig grund är behandlingen av personuppgifter inte laglig.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter inkluderar all typ av information som kan kopplas till en levande individ. Det kan exempelvis innefatta namn, adresser, e-postadresser, IP-adresser, ljudinspelningar och bilder. Det är viktigt att notera att även organisationsnummer kan utgöra personuppgifter, särskilt om det gäller en enskild firma. I grund och botten handlar personuppgifter om all data som kan identifiera en person eller avslöja något om deras identitet. Därför är det viktigt att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och se till att de skyddas på lämpligt sätt för att undvika obehörig åtkomst eller missbruk.

 

Företag måste vara försiktiga när de behandlar personuppgifter

GDPR innebär att organisationer och företag måste vara försiktiga med att behandla personuppgifter, och de måste ta hänsyn till enskilda personers rättigheter och skydd. Det är viktigt för organisationer och företag att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de följer principerna och reglerna inom GDPR för att undvika juridiska konsekvenser samt även för att upprätthålla förtroendet hos sina kunder och användare. Kontakta oss om ni vill veta mer om personuppgifter och GDPR.

Hur fungerar SDK: Säker digital kommunikation?

Stockholm, 12 April. SDK är ett statligt projekt som syftar till att skapa säkert informationsutbyte inom den offentliga sektorn genom att digitalisera kommunikationen mellan myndigheter och offentligt finansierade organisationer.

 

Gemensam digital infrastruktur

SDK är skapat av Inera i samarbete med DIGG och SKR och möjliggör säker digital kommunikation genom att erbjuda en gemensam digital infrastruktur som organisationer inom den offentliga sektorn kan ansluta sina system till via accesspunkter som godkänns av DIGG.

 

Spåra informationsutbyte

Målsättningen är att SDK ska leda till en trygghet i att känslig information inte tillges obehöriga, samt att man ska kunna spåra informationsutbyte oberoende av vilken verksamhet som har skickat informationen och att man snabbare ska kunna hantera ärenden.

 

Gemensam adressbok

Med SDK kan man skicka digitala meddelanden till organisationer eller olika delar av organisationer, men man kan inte skicka SDK-meddelanden till specifika personer. SDK fungerar med hjälp av en gemensam adressbok, där varje organisation ansvarar för att ansluta sina e-postadresser till denna.

 

Vi är en helhetsleverantör

Då vi är godkända som meddelandeklient och meddelandetjänst hos Inera samt även är godkända som accesspunktsoperatör i SDK projektet av Digg så innebär detta att vi är en helhetsleverantör som tillhandahåller en komplett lösning till offentlig sektor inom ramen för SDK. Kontakta oss så hjälper vi er med er SDK integration!