Kategori: Nyheter

Säkerhet för Personuppgifter

Stockholm, 29 september. Nya utmaningar har uppstått till följd av den digitala transformationen, och framförallt när det gäller säkerheten kring våra personuppgifter. Personuppgifter inkluderar all typ av information som kan användas för att identifiera en individ, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. Det är av yttersta vikt att hantera och skydda dessa uppgifter på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa integritet och förtroende.

Vad är Säkerhet för Personuppgifter?

Säkerhet för personuppgifter handlar om att skydda känsliga och privata uppgifter från otillåten åtkomst, användning eller missbruk. Det innebär bland annat att man implementerar tekniska, organisatoriska och rättsliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett sätt som är i linje med bästa praxis.

 

Skydd av individens integritet

Personuppgifter är privata och känsliga, och individer har rätt till att deras information behandlas på ett sätt som skyddar deras integritet. Genom att säkerställa att personuppgifter skyddas så reduceras risken för att obehöriga kommer åt informationen.

 

Förtroende och regelefterlevnad

Organisationer som hanterar personuppgifter är skyldiga att följa lagstiftningen, däribland GDPR. Genom att följa dessa regler och implementera starka säkerhetsåtgärder bygger organisationer förtroende hos både sina kunder och partners.

 

Förhindra identitetsstöld och bedrägeri

Personuppgifter är värdefulla mål för cyberkriminella. Genom att säkerställa att dessa typer av uppgifter är skyddade kan man minimera risken för identitetsstöld och bedrägeri, vilket kan leda till allvarliga ekonomiska och personliga konsekvenser.

 

Hur kan man skydda personuppgifter?

 

Kryptering

En viktig teknisk åtgärd är att kryptera personuppgifter, både när det gäller lagring och överföring. Detta innebär att datan omvandlas till en obegriplig form som endast kan avkrypteras med rätt nyckel.

 

Åtkomstkontroll

Begränsa åtkomsten till personuppgifter endast till behöriga personer eller system. Detta kan uppnås genom att implementera användarautentisering och behörighetskontroller.

 

Utbildning

Utbilda anställda och användare om vikten av att hantera personuppgifter på ett säkert sätt. Medvetna användare är mindre benägna att falla offer för social manipulation eller phishingattacker.

 

 

Granskningar

Genomför regelbundna granskningar av säkerheten för personuppgifter för att identifiera och åtgärda sårbarheter och risker.

 

 

Säkerhetspolicy och Incidenthantering

Utveckla en tydlig säkerhetspolicy som fastställer riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras och hur eventuella incidenter bör hanteras.

 

 

Kommunikationsplattform

Säkerhet för personuppgifter är en avgörande aspekt av den digitala eran. Genom att implementera robusta säkerhetsåtgärder och följa bästa praxis kan organisationer och individer skydda personuppgifter och minimera riskerna för dataintrång och identitetsstöld. I kommunikationsplattformen SecureAppbox Connect kan man tryggt skicka och ta emot personuppgifter.

Skicka lösenord säkert

Stockholm, 19 september. Idag är lösenord en grundläggande komponent i våra dagliga liv, och framförallt arbetsliv. Ibland kan vi behöva dela lösenord med andra och då är det viktigt att veta hur man skickar lösenord säkert.

 

Dela inte lösenord via e-post eller textmeddelanden

Det är alltför vanligt att människor skickar lösenord via osäkra kommunikationsmetoder såsom okrypterad e-post eller textmeddelanden. Dessa metoder är sårbara och kan utsätta ditt lösenord för risk.

 

Använd krypterade meddelandetjänster

Om du måste dela ett lösenord med någon, använd en krypterad mailtjänst såsom SecureMailbox. Tjänsten säkerställer att meddelanden endast kan läsas av de avsedda mottagarna.

 

Dela lösenord personligen eller över ett säkert samtal

Om det är möjligt, dela lösenord personligen, exempelvis under ett krypterat videomöte. Detta är en bra metod eftersom det eliminerar risken för att ditt lösenord blir komprometterat under överföringen.

 

Byt lösenord efter delning

När du har delat ett lösenord med någon, överväg att byta det så snart som möjligt. Detta minskar risken för att någon obehörig kan använda lösenordet senare.

 

Använd säkerhetsprinciperna

Sammanfattningsvis är det viktigt att tänka på säkerheten när du delar lösenord. Genom att använda de säkerhetsprinciper som nämns ovan kan du minimera risken för att dina lösenord hamnar i fel händer och hålla ditt digitala liv säkert.

Datasäkerhet Företag

Stockholm 15 augusti. Teknologi är en avgörande roll för alla företag idag, och till följd av detta så är datasäkerhet en av de mest kritiska utmaningarna för alla företag och organisationer. Med den ökande mängden avancerade hot och intrång från cyberkriminella så är det av yttersta vikt att företag skyddar sin känsliga data samt digitala tillgångar.

 

Vad är datasäkerhet?

Datasäkerhet syftar till att skydda företagets digitala data och information från obehörig åtkomst eller förstörelse. Det inkluderar även att förebygga, upptäcka och hantera eventuella säkerhetsincidenter som kan hota företagets verksamhet och rykte. Datasäkerhet omfattar olika aspekter såsom nätverkssäkerhet, informationssäkerhet, hantering av känslig data samt utbildning av personal för att minska riskerna för säkerhetsintrång.

 

 

Datasäkerhet

Datasäkerhet handlar inte bara om att förhindra attacker utan också om att säkerställa förtroende hos kunder och partners samt att följa gällande lagstiftning kring personuppgifter. Låt oss undersöka några av de viktigaste aspekterna kring datasäkerhet för företag och de bästa metoderna för att skydda sina digitala tillgångar.

 

 

Säkerhetspolicy och rutiner

Ett företag bör utveckla och implementera en omfattande säkerhetspolicy som definierar säkerhetsåtgärder och krav för alla anställda. Regelbundna IT-säkerhetsutbildningar är också avgörande för att säkerställa att personalen är medvetna om eventuella hot och hur man hanterar de.

 

 

Säkerhetsgranskningar

Genomför regelbundna säkerhetsgranskningar och sårbarhetsbedömningar för att identifiera eventuella svagheter i system och infrastruktur. Detta hjälper företaget att vidta proaktiva åtgärder för att stärka sin säkerhet.

 

 

Kryptering

Använd stark kryptering för att skydda känslig information, detta gäller både vid lagring och överföring.

 

 

Regelbundna säkerhetskopior

Se till att all data säkerhetskopieras regelbundet och att backupen lagras på en separat plats, helst offline eller i en molntjänst. Detta hjälper till att återställa data i händelse av dataförlust på grund av attacker eller tekniska fel.

 

 

Uppdaterade programvaror

Se till att all programvara såsom brandväggar och antivirusprogram är uppdaterade och aktiverade på alla enheter och nätverk.

 

 

Tillgångshantering

Begränsa åtkomsten till data och system endast till de användare som behöver åtkomsten för att utföra sina arbetsuppgifter. Överväg att använda principen om minsta privilegium, där användare bara har tillgång till de resurser som är nödvändiga för deras arbete.

 

 

Skydda verksamheten

Datasäkerhet för företag är inte längre en valfri fråga utan en nödvändighet för att skydda verksamheten samt även kundernas integritet och förtroendet. Genom att implementera bästa praxis kan företag stärka sin datasäkerhet och minimera risken för cyberattacker. Det är viktigt att betrakta datasäkerhet som en pågående process vilket innebär att man ständigt bör utvärdera och förbättra företagets säkerhetsstrategi för att möta de ständigt föränderliga hoten i den digitala världen.

Risker med stora globala videomötestjänster

 

Stockholm, 10 augusti. Det har under de senaste dagarna varit en hel del skriverier om videomötestjänsten Zoom. Anledningen till dessa skriverier är att företaget tidigare har haft möjligheten att utnyttja användardata för att träna artificiell intelligens (AI), men har nu ändrat sina användarvillkor efter massiva påtryckningar.

 

Tyst förändring av sina användarvillkor

I mars genomförde Zoom en tyst förändring av sina användarvillkor och inkluderade en ny del som möjliggjorde användning av användardata, inklusive samtal och chattloggar, för att träna deras AI-verktyg. Denna ändring var relativt dold fram till några dagar sedan då Stack Diary uppmärksammade den. Detta har resulterat i att fler användare har uttryckt sitt missnöje över den eventuella användningen av deras data.

 

Användarvillkoren har justerats

Enligt Stack Diary har Zoom enligt de uppdaterade användarvillkoren haft rätt att återanvända olika typer av användardata utan att användarna har haft möjlighet att vägra detta. Zoom har i respons till detta justerat sina villkor och påstår nu att användardata aldrig har använts utan samtycke från användaren. De berörda AI-verktygen är Zooms IQ Meeting Summary och IQ Team Chat Compose. Dessa har tidigare fått kritik då det varit mötesorganisatören som har gett sitt godkännande för att använda dessa tjänster, inklusive Zooms möjlighet att träna deras AI. De övriga deltagarna har endast haft möjlighet att acceptera villkoren eller avböja och lämna mötet.

 

AI teknik – risk att information utnyttjas

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att det är viktigt att påminna sig om att stora globala videomötestjänster i majoriteten av fallen använder sig av AI teknik, och mycket på grund av att de har många användare och därav ständigt ämnar till att förbättra sin tjänst. Detta är dock inte helt okomplicerat då det föranleder till risker i form av att information utnyttjas.

 

Säkra videomöten – för de som har mycket höga säkerhetskrav

SecureAppbox videomötestjänst särskiljer sig från stora globala videomötestjänster likt den beskrivet ovan. Vår tjänst är utvecklad efter svenska lagar och regulatoriska vilkor, mao så har vi varken involverat eller integrerat någon form av AI i vår tjänst. Säkra videomöten är strikt säkerhetsmässigt, tjänsten är utvecklad tillsammans med UPH/ SKR och är därav anpassad efter våra regulatoriska kunder, och framförallt för kunder som behöver skydd inom den offentliga sektorn samt för de som har mycket höga säkerhetskrav.

 

Vilken plattform för videomöten använder ni?

GDPR: Google Analytics

Stockholm, 5 juli. IMY (Integritetskyddsmyndigheten) gick i veckan ut och meddelade att de har granskat totalt fyra bolag som har använt sig av Google Analytics, två av dessa har erhållit sanktionsavgifter. Bolagen som myndigheten har granskat är: Tele2, CDON, Dagens Industri och Coop.

GDPR Lagen

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en förordning inom den europeiska unionen som trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ämnar till att skydda den personliga integriteten och dataskyddet för EU-medborgare. När man använder sig av vår kommunikationsplattform SecureAppbox Connect så kan man alltid vara säker på att man lever upp till både GDPR samt övriga regulatoriska krav och dataskyddslagar.

 

Granskning

IMYs granskning avser en version av Google Analytics som är ifrån augusti 2020 och bygger på klagomål som kommit från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) i ljuset av EU-domstolens så kallade Schrems II-dom. Klagomålen handlar om att företagen i strid med lagen för över personuppgifter till USA.

 

Personuppgifter & tredjeland

Enligt GDPR får personuppgifter överföras till tredjeland, dvs länder utanför EU/EES, men enbart om EU-kommissionen har fattat beslut om att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna som motsvarar den som finns inom EU/EES. EU-domstolen slog dock genom Schrems II-domen fast att USA vid tiden för domen inte kunde anses ha en sådan adekvat skyddsnivå.

 

Tekniska skyddsåtgärder

IMY anser att de tekniska skyddsåtgärder som bolagen har vidtagit inte är tillräckliga för att säkerställa en skyddsnivå som i huvudsak motsvarar den som garanteras inom EU/EES. IMY har utfärdat en administrativ sanktionsavgift på 12 miljoner kronor mot Tele2 och 300 000 kronor mot CDON. Vidare hoppas IMY att denna granskning kan komma att bli vägledande för andra företag och organisationer som använder sig av Google Analytics.

SDK & SecureAppbox Connect

Stockholm, 28 juni. SDKs Adressbok integreras i SecureAppbox Connect och blir sökbar direkt i tjänsten!

 

Helhetsleverantör SDK

Som helhetsleverantör för SDK och med hög förståelse för helheten av säker kommunikation kan vi erbjuda en helintegrerad tjänst där SDKs adressbok är lika tillänglig som dina övriga säkra kontakter.
Adressboken är helt integrerad i SecureAppbox Connect vilket gör att du når anslutna användare snabbt, enkelt och säkert. Det kan exempelvis röra sig om ett viktigt meddelande som måste skickas skyndsamt till myndighet eller en inbjudan till ett brådskande säkert videomöte.

Nyttan med SDK

Adressboken är nyckeln för att SDK skall bli den nyttotjänst det digitala offentliga Sverige behöver.  Till följd av detta så har vi integrerat SDKs adressbok och gjort den synlig för alla användare i SecureAppbox Connect. Detta förenklar användandet för anslutna samtidigt som man presenterar nyttan med SDK för icke-anslutna.

 

Ansluta till SDK

När vi nu går in i andra delen av 2023 kommer vi att öka takten med att hjälpa alla våra kunder att ansluta sig till SDK och därmed hjälpa hundratals organisationer att kommunicera via SDK. SecureAppbox Connect som är godkänd av både Digg och Inera, är dessutom först med att ha stöd för säkra videomöten.

 

Kontakta oss för att boka in ett möte!

 

Vi har flyttat!

Stockholm, 27 juni. Kära kunder och samarbetspartners, det är med glädje som vi kan informera er om att vi har flyttat till ett nytt kontor.

 

Vår nya adress är:
Sankt Eriksgatan 63b
112 34
Stockholm

 

Tack vare alla våra fantastiska uppdragsgivare så växte vi ur vårt kontor och därför flyttade vi till större lokaler som innehar större ytor och fler mötesrum och som därav bättre matchar vår framtida ambition.

Cybersäkerhetstrender 2023

Stockholm, 27 juni. Teknik och cybersäkerhetshot fortsätter att utvecklas i en aldrig tidigare skådad hastighet, låt oss titta på några av de betydande trenderna inom cybersäkerhet som förtjänar lite extra uppmärksamhet år 2023..

 

IoT

Antal IoT Devices fortsätter att öka globalt, och denna markanta ökning innebär en ökad möjlighet för cyberkriminella att utföra cyberattacker.

 

Distansarbete

Antal som arbetar på distans har ökat sedan pandemin vilket i sin tur innebär en risk då många inte använder VPN och tvåfaktorsautentisering när de arbetar hemifrån.

 

Komplexa system i våra moderna bilar

Hackerattacker mot moderna bilar har blivit alltmer förekommande då dessa är integrerade med ansluten mjukvara som i sin tur styr bilens alla funktioner såsom krockkuddesystem, dörrlås etc. Dessa typer av komplexa system i våra moderna bilar öppnar dörrarna för potentiella cybersårbarheter som sedan har potentialen för hackare att få tillgång till fordonskontroller eller använda mikrofoner för avlyssning. Sårbarheten berör även givetvis självkörande bilar i allra högsta grad då dessa använder en ännu mer invecklad mekanism som använder kameror och sensorer för navigering. Den ökade användningen av automatiserade fordon identifieras som ett överhängande hot 2023.

 

Cyberattacker inom sjukvården förväntas öka

Cyberattacker gentemot sjukvårdssektorn förväntas öka under 2023. Ungefär 60 % av alla ransomware-attacker riktar sig mot patientdata, medan de resterande 40 % koncentrerar sig på att störa verksamheten.

 

Geoinriktade phishing-attacker

Geoinriktade phishing-attacker förväntas likaså öka under 2023, dessa typer av attacker fokuserar på en specifik geografisk lokalisering såsom stad och land. Cyberkriminella drar fördel av lokala inställningar för att på detta sätt få deras bedrägliga e-postmeddelanden att verka autentiska.

 

Ökad medvetenhet kring cybersäkerhet

Medvetenhet kring cybersäkerhet bland användare ökar, och den förväntas fortsätta öka under 2023. Orsak till förändring inbegriper att man i större utsträckning använder sig av tvåfaktorsautentisering (2FA) som fungerar som ett extra säkerhetslager där användare måste tillhandahålla två informationsbitar innan de kommer åt sitt konto.

 

AI (Artificiell Intelligens)

Ai realiseras snabbt inom flera sektorer. AI har visserligen genererat i en god utveckling på en rad olika plan inom olika sektorer men man ska ha med sig att Ai inte bara innebär goda nyheter. Med hjälp av Ai kan man skapa skadlig programvara. Det finns exempelvis en oro över hur man förhindrar AI-genererad skadlig programvara från att kringgå nuvarande skyddssystem.

 

Smarttelefoner

Aldrig tidigare har vi haft så mycket personlig och finansiell data samlade på våra telefoner som nu. Detta föranleder till att mobila enheter blir ett allt mer attraktivt mål för cyberkriminella vilket i sin tur innebär att våra meddelanden, email och ekonomiska transaktioner som finns och genomförs med hjälp av våra smarttelefoner idag innebär en stor risk.

 

Kommunicera säkert

 

Behöver er organisation en säker kommunikationsplattform?

IMY inleder granskning

Stockholm, 26 juni. IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) gick nyligen ut med nyheten att de skall genomföra ett fyrtiotal tillsyner av olika verksamheter. Tillsynen kommer att beröra banker, försäkringsbolag, livsmedelskedjor och kommuner.  

 

Dataskyddsombudets uppgifter

Tillsynen utgörs av att IMY ställer ett antal frågor till verksamheterna exempelvis om organisationens ledning tydligt definierat dataskyddsombudets uppgifter. IMY kommer även att undersöka huruvida det finns tillräckligt med resurser för att utföra de arbetsuppgifter som är definierade. Grunden till tillsynen är att den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, genomför en samordnad åtgärd för att undersöka dataskyddsombudens roll och ställning.

 

Sanktionsavgifter

Eftersom IMY är en tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen så innebär det att de kan begära att de organisationer som granskas lämnar all den information som de begär så att IMY kan fullgöra sina uppgifter som tillsynsmyndighet. När IMY är färdiga med granskningen så kommer ett beslut till respektive organisation som visar om man hittat brister i tillämpningen av dataskyddsreglerna. Vid eventuella brister kan IMY påföra administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen.

 

Vi kan stötta er organisation

Vi är experter på dataskydd och informationssäkerhet och vi kan därför stötta er organisation inför, under och efter IMYs granskning. Om det framkommer att ni behöver åtgärda eventuella brister efter granskningen så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss så hjälper vi er!

Arbetsplatsincidenter ökar

Stockholm, 12 juni. Antal arbetsplatsincidenter som har rapporterats har aldrig tidigare varit så högt som nu, det visar en rapport från företaget Navex. Rapporten baseras på data från fler än 1,5 miljoner rapporter som mottagits av nästan 3500 organisationer och företag under förra året. Majoriteten av dessa incidentrapporter berörde HR-frågor och nästan en fjärdedel berörde affärsintegritet såsom datasäkerhet och tvister.

 

Ökat antal incidentrapporter

Även om rapporten påvisar en ökning i antal incidentrapporter i förhållande till föregående år så kan detta tolkas som en utveckling i rätt riktning då fler känner sig trygga med att rapportera in oegentligheter.

 

Sverige i topp

Rapporten påvisar att Sverige ligger i topp utifrån behandlingstider gällande incidenter i jämförelse med övriga europeiska länder vilket påvisar att svenska organisationer prioriterar att snabbt undersöka dessa typer av incidenter.

 

Visselblåsarsystem

Om en organisation har fler än 50 anställda så ska organisationen enligt visselblåsarlagen ha ett system för visselblåsning på plats om ett halvår från nu. Om er organisation inte har något system på plats idag så rekommenderar vi att ni tittar närmare på vår tjänst SecureWhistle.